Naruto e Sasuke (final da guerra) Vs Naruto e Sasuke (Boruto)